No discriminación

La discriminación es contraria a la ley

Magallanes* sigue la ley. Tratamos a todas las personas por igual. No discriminamos a nadie en base a..:

 • La carrera.
 • Color.
 • Origen nacional.
 • La edad.
 • Discapacidad.
 • Sexo.

Proporcionamos ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades. Queremos que puedan comunicarse con nosotros fácilmente. Nosotros ofrecemos:

 • Intérpretes cualificados de lengua de signos.
 • Información escrita en muchos formatos. Estos pueden incluir:
  • Letra grande.
  • Audio.
  • Formatos electrónicos accesibles.
  • Otros formatos.

También proporcionamos servicios lingüísticos gratuitos a las personas cuya primera lengua no es el inglés. Ofrecemos:

 • Intérpretes cualificados.
 • Información que está escrita en otros idiomas.

Contáctenos al 1-800-424-4046 (TTY 711) si necesita alguno de estos servicios.

Si cree que no hemos proporcionado estos servicios o que hemos discriminado de otra manera, puede presentar una queja ante:

Coordinador de Derechos Civiles, Departamento de Cumplimiento Corporativo
8621 Robert Fulton Drive
Columbia MD 21046

Teléfono: 1-800-424-7721 (TTY 711)

compliance@magellanhealth.com

Puedes presentar una queja de una de dos maneras.

 • Por correo.
 • Por correo electrónico.

El coordinador de derechos civiles está disponible si necesita ayuda con algo de esto.

También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Puede hacerlo en línea en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. O puede hacerlo por correo o por teléfono.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
200 Independence Avenue, SW
Sala 509F, Edificio HHH
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019
TDD: 1-800-537-7697

Los formularios de denuncia están disponibles en línea. Puede encontrarlos enhttps://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html.

Obtener ayuda en un idioma que no sea el inglés

Español (Spanish)

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Magellan Healthcare, Inc., tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-424-4046 (TTY 711).

한국어 (coreano)

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Magellan Healthcare, Inc., 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-424-4046 (TTY 711) ]로 전화하십시오.

Tiếng Việt (vietnamita)

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Magellan Healthcare, Inc., quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-424-4046 (TTY 711).

繁體中文 (chino)

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM項目的名稱 Magellan Healthcare, Inc., 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4046 (TTY 711).

العربية (árabe)

اذا كنت او شخص يساعدون, اسئلة حول شركة ماجيلان, والرعاية الصحية / ب / ماجلان فرجينيا لديك الحق فى الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك بلا تكلفة. التحدث مع مترجم 1-800-424-4046 (TTY 711).

Persa

اگر شما یا کسی که با کمک شما، سوالات در مورد بهداشت، و ماژلان, Inc. ماژلان در ايالت ويرجينيا، شما اين حق را به کمک و اطلاعات را به زبان شما بدون هيچ هزينه شد. صحبت با يك مترجم، تلفن 1-800-424-4046 (TTY 711).

አማርኛ (Amárico)

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ Magellan Healthcare, Inc., ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ 1-800-424-4046 (TTY 711) ይደውሉ።

اُردُو (Urdu)

نابز ینپا وک ںونود پا وت ،ںيم ےراب ےک Magellan Healthcare, Inc., ےہ لاوس وک ںونود پا روا ںيہ ےہر ےد ددم وک یسک رگا ۔ںيرک نوف 1-800-424-4046 (TTY 711) ،ےيل ےک ےنرک تاب ےس پا ۔ےہ قح اک ےنرک لصاح تامولاعم روا تفم ںيم

Français (Francés)

Si usted, o quien sea que esté en tren de ayudar, a las preguntas de Magellan Healthcare, Inc., tiene el derecho de obtener la ayuda y la información en su idioma a cualquier costo. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-424-4046 (TTY 711).

Русский (Ruso)

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Magellan Healthcare, Inc., то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-800-424-4046 (TTY 711).

हिंदी (Hindi)

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Magellan Healthcare, Inc.., के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करने के लिए 1-800-424-4046 (TTY 711) पर कॉि करें।

Deutsch (Alemán)

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Magellan Healthcare, Inc., haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Con un solo proveedor de servicios, llame al número 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) y...

বাংলা (Bengalí)

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে Magellan Healthcare, Inc, d/b/a Magellan of Virginia, আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার জিয, কল করুি 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu Magellan Healthcare, Inc., U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene I hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel 1-800-424-4046 (TTY 711).

Igbo asusu (Ibo)

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara Magellan Healthcare, Inc., I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwu gị ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ 1-800-424-4046 (TTY 711).

èdè Yorùbá (Yoruba)

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa Magellan Healthcare, Inc., o ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí 1-800-424-4046 (TTY 711)


*Magellan se refiere a todas las subsidiarias y filiales aplicables de Magellan Health, Inc., incluyendo pero no limitándose a Magellan Healthcare, Inc., National Imaging Associates, Inc. y Magellan Rx Management, LLC.